1. Algemeen

1.1. UiTiD is een realisatie van vzw CultuurNet Vlaanderen (Henegouwenkaai 41-43, 1080 Sint-Jans-Molenbeek, ondernemingsnummer 0475.250.609, tel: 02/551 18 70, fax: 02/551 18 99, e-mail: info@cultuurnet.be). In opdracht van de Vlaamse overheid brengen we zoveel mogelijk mensen in contact met een gevarieerd cultuur- en vrijetijdsaanbod.

1.2. UiTiD is een digitaal profiel dat persoonsgegevens en smaakvoorkeuren bijhoudt. Als u een UiTiD creëert, kunt u vrijetijdsinformatie ontvangen die inspeelt op persoonlijke factoren zoals woonplaats en interesses. U kunt uw persoonlijke UiTiD gebruiken op elektronische vrijetijdsagenda's, websites en andere digitale toepassingen van CultuurNet Vlaanderen, zoals UiTinVlaanderen.be en UiTmetVlieg.be. Daarnaast kunt u ook derden (bijvoorbeeld lokale besturen of mediaspelers) de toestemming geven om gepersonaliseerde diensten te leveren op basis van de gegevens in uw UiTiD. Als houder van een UiTiD bent u de eigenaar van alle data opgeslagen in uw profiel. U kunt dus alle persoonlijke data steeds naar eigen believen wijzigen of verwijderen.

1.3. Gegevensbescherming nemen wij heel ernstig. Wij garanderen een gepaste bescherming van uw persoonsgegevens. Daarbij baseren wij ons op de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (hierna aangeduid als de "Privacywet").

1.4. Met deze Privacyverklaring informeren wij u over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken van zodra u u een UiTiD-account aanmaakt. Dat laatste kunt u doen door zich te registreren op deze Website of via de registratiefunctie van andere websites die UiTiD ter beschikking stellen (bijvoorbeeld UiTinSchoten.be, Cultuurkuur.be, 2014-18.be). Door deze Privacyverklaring te aanvaarden tijdens het registratieproces, verklaart u zich akkoord met de inhoud ervan. Gaat u niet akkoord met een of meerdere voorwaarden, dan verzoeken wij u vriendelijk zich vooralsnog niet te registreren en eerst contact met ons op te nemen via privacy@cultuurnet.be om uw bezorgdheden te bespreken.

2. Wat doen wij met uw informatie?

1.5. Deze Privacyverklaring hoort samen met de Gebruiksvoorwaarden[Hyperlink] die van toepassing zijn op UiTiD. Wij raden u aan beide documenten zorgvuldig door te lezen.

2. Wat doen wij met uw informatie?

2.1 Bij het verwerken van de persoonsgegevens die u tijdens de registratie opgeeft hebben wij de volgende doelstellingen voor ogen.

UiTiD maakt het voor u als gebruiker mogelijk om:

UiTiD maakt het voor ons als communicatiedienst mogelijk om:

U kunt er vrijblijvend voor opteren om bepaalde persoonsgegevens (foto of avatar, leeftijd, sekse, ...) publiek te maken via de functie "Profiel bewerken". Deze persoonsgebonden informatie kan dan worden geraadpleegd door andere gebruikers van UiTiD. U hebt te allen tijde toegang tot uw persoonlijk profiel. Indien u dat wenst, kunt u dus altijd beslissen om (bepaalde) persoonsgegevens niet langer publiek te maken.

2.2 Indien u in een gemeente woont die met de Vlaamse vrijetijdskaart UiTPAS werkt, dan biedt CultuurNet Vlaanderen u ook de mogelijkheid een UiTPAS aan te vragen. Registreert u zich online voor UiTPAS, dan worden alle geregistreerde gegevens (naam, voornaam, geboortedatum en adres) gekoppeld aan uw UiTiD.

3. Wanneer verwerken of gebruiken wij welke persoonsgegevens?

3.1 Bij gebruik van de Website verzamelen wij vooral functionele informatie, zoals toegelicht in de Website Privacyverklaring. Bij registratie van een UiTiD slaan wij ook de volgende meer persoonsgebonden informatie op:

3.2 Wij houden de persoonsgegevens in uw persoonlijk profiel bij zolang u geregistreerd blijft voor UiTiD. Op die manier kunnen wij u onze diensten op een optimale manier aanbieden. Indien u uw registratie opzegt (via de optie "Account bewerken" in uw profielinstellingen), dan worden uw persoonsgegevens niet langer bewaard. Een uitzondering op deze regel is enkel aan de orde wanneer het bewaren van uw gegevens vereist zou zijn in het kader van reglementaire voorschriften die CultuurNet Vlaanderen dient te volgen of indien de gerechtelijke instanties, politiediensten of andere bevoegde overheden hierom verzoeken.

3.3 Wanneer u uw registratie opzegt, worden uw acties losgekoppeld van uw persoonsgegevens en geanonimiseerd bijgehouden gedurende beperkte tijd.

4. KWanneer geven wij uw persoonsgegevens door aan derde partijen?

4.1 In uw privacy-instellingen kunt u zelf bepalen welke profielgegevens en acties publiek worden gemaakt. Slechts een beperkt aantal persoonsgegevens wordt standaard als publiek beschouwd en kan dus door iedereen worden gezien, namelijk uw foto, gebruikersnaam en gebruik van enkele sociale functionaliteiten ('Vind ik leuk', 'Ik ga hier naartoe', 'Deel op Twitter', 'Deel op Facebook'). Alle overige persoonlijke gegevens kunnen naar eigen keuze als privé worden aangeduid. Uw e-mailadres en paswoord zullen in geen geval worden getoond of aan derden worden verstrekt.

4.2 U kunt uw UiTiD op eigen initiatief ook gebruiken op websites of andere digitale toepassingen van partners van CultuurNet Vlaanderen (bijvoorbeeld www.uitinschoten.be). Daarbij bepaalt u in uw UiTiD-instellingen zelf welke applicaties toegang krijgen tot de gegevens in uw persoonlijk UiTiD. Applicaties van partners mogen geen persoonlijke gegevens uit uw UiTiD bijhouden tenzij u uitdrukkelijk anders overeenkomt met de betrokken partner. Wenst u zelf persoonlijke gegevens te delen via een applicatie van partners (bijvoorbeeld inschrijving op een nieuwsbrief van www.uitinschoten.be), wees er dan van bewust dat niet deze UiTiD Privacyverklaring, maar wel het privacybeleid van de partnerorganisaties van toepassing is.

4.2 Bij de uitbouw van onze dienstverlening werken wij samen met onderaannemers (bijvoorbeeld hosting providers voor de Website). Deze bedrijven zijn gevestigd binnen de Europese Economische Ruimte en zijn er contractueel toe verbonden het privacybeleid van CultuurNet Vlaanderen strikt te respecteren. Zij handelen enkel op instructie van CultuurNet Vlaanderen en nemen de nodige maatregelen om persoonsgegevens adequaat te beschermen.

5. Beveiliging

5.1 CultuurNet Vlaanderen neemt gepaste beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen onder meer onverwachte vernietiging, toevallig verlies, moedwillige wijziging of ongeoorloofde toegang. We maken onder meer gebruik van firewalls, zorgen ervoor dat alle informatie en elk bestand op een veilige terminal wordt opgeslagen en beschermen elk paswoord door encryptietechnologie.

5.2 Het gebruik van nicknames of logins en wachtwoorden of toegangscodes valt onder uw verantwoordelijkheid als gebruiker. Hierbij verbindt u zich ertoe om het vertrouwelijke karakter ervan zorgvuldig te bewaren. In geval van verlies, diefstal of misbruik van aanmeldingsgegevens vragen wij u om ons onmiddellijk te waarschuwen per e-mail met als onderwerp van het bericht 'Login UiTiD'.

6. Wijzigingen

6.1 Cultuurnet Vlaanderen behoudt zich steeds het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen. Gelieve daarom zelf regelmatig de laatste versie van dit document te raadplegen. Bent u het oneens met een wijziging in de Privacyverklaring, dan heeft u steeds de mogelijkheid om uw account stop te zetten.

6.2 Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd en herzien op 01/03/2017.

7. Kunt u zich verzetten tegen het opslaan van uw gegevens?

7.1 U hebt het recht om kosteloos informatie te vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de Privacywet heeft u eveneens het recht om deze persoonsgegevens te laten wijzigen indien ze onjuist of onvolledig zijn. Daarnaast kunt u uw persoonsgegevens laten verwijderen of het gebruik ervan verbieden indien ze niet ter zake zijn.

7.2 Om deze rechten uit te oefenen, kunt u ons altijd contacteren via het e-mailadres privacy@cultuurnet.be.