Gebruiksvoorwaarden UiTID

Bedankt voor uw interesse voor UiTiD!

UiTiD is een realisatie van publiq vzw (Henegouwenkaai 41-43, 1080 Sint-Jans-Molenbeek, ondernemingsnummer 0475.250.609, tel: 02/551 18 70, e-mail: info@publiq.be). In opdracht van de Vlaamse overheid brengen we zoveel mogelijk mensen in contact met een gevarieerd cultuur- en vrijetijdsaanbod.

1. Wat is UiTiD?

UiTiD als persoonlijk profiel - UiTiD is een digitaal profiel dat persoonsgegevens en smaakvoorkeuren bijhoudt. Als u een UiTiD creëert, kunt u vrijetijdsinformatie ontvangen die inspeelt op persoonlijke factoren zoals woonplaats en interesses. U kunt uw persoonlijke UiTiD gebruiken op elektronische vrijetijdsagenda’s, websites en andere digitale toepassingen van publiq, zoals UiTinVlaanderen.be en UiTmetVlieg.be. Daarnaast kunt u ook derden (bijvoorbeeld lokale besturen of mediaspelers) de toestemming geven om gepersonaliseerde diensten te leveren op basis van de gegevens in uw UiTiD. Als houder van een UiTiD bent u de eigenaar van alle data opgeslagen in uw profiel. U kunt dus alle persoonlijke data steeds naar eigen believen wijzigen of verwijderen.

UiTiD als authenticator - UiTiD laat publiq toe om na te gaan of een gebruiker daadwerkelijk is wie hij/zij beweert te zijn. Organisatoren van vrijetijdsactiviteiten die hun informatie wensen in te voeren in de UiTdatabank van publiq dienen zich ook aan te melden met een persoonlijke UiTiD.

2. Voorwerp en toestemming

Door u te registreren voor en gebruik te maken van UiTiD (en alle diensten die UiTiD ondersteunt) aanvaardt u de volgende Gebruiksvoorwaarden. Deze bepalingen horen samen met de UiTiD Privacyverklaring. Wij raden u aan om beide documenten aandachtig door te lezen. Als u niet akkoord gaat met een of meerdere bepalingen, verzoeken wij u niet te registeren en geen gebruik te maken van UiTiD en contact met ons op te nemen via privacy@publiq.be om uw bezorgdheden te bespreken.

3. Aard en doel van de dienst

UiTiD wilt u helpen om uw vrijetijdsagenda beter af te stemmen op uw persoonlijke voorkeuren. Oneigenlijk gebruik van UiTiD, bijvoorbeeld voor commerciële doeleinden, is dan ook niet toegestaan.

4. Bescherming van persoonsgegevens

Bij het gebruik van UiTiD worden persoonsgegevens verzameld en verwerkt. Hierbij hecht publiq het grootste belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. Wij trachten u op een zo begrijpelijk en volledig mogelijke manier te informeren over de manier waarop wij omgaan met uw privacy. Deze informatie is terug te vinden in de UiTiD Privacyverklaring.

5. Registratie en logins

Indien u een UiTiD-profiel aanmaakt, bent u wettelijk in staat om een overeenkomst met de hier omschreven Gebruiksvoorwaarden aan te gaan. Tevens verbindt u zich ertoe om enkel correcte en volledige persoonsgegevens te verstrekken. We stimuleren dat minderjarigen ook voluit deelnemen aan het publieke vrijetijdsaanbod en begrijpen dat zij ook gebruik willen maken van een persoonlijke UiTiD. Indien u minderjarig bent, vragen we echter dat u uw ouders of wettelijke vertegenwoordigers op de hoogte brengt alvorens gegevens te verstrekken aan UiTiD (bv. bij het invullen van het profiel). Zij zijn immers verantwoordelijk voor u en kunnen u waarschuwen voor de gevaren die het internet met zich kan meebrengen. Voor een veilige omgang met persoonlijke profielen door minderjarigen, verwijzen we graag naar http://www.veiligonline.be.

Het gebruik van nicknames of logins en wachtwoorden of toegangscodes valt onder uw verantwoordelijkheid als gebruiker. In geval van verlies, diefstal of misbruik van aanmeldingsgegevens vragen wij u ons onmiddellijk te waarschuwen. Dit gebeurt bij voorkeur per e-mail privacy@publiq.be met als onderwerp van het bericht 'Login UiTiD’.

6. Intellectuele eigendom

Al het tekst- en beeldmateriaal dat verspreid wordt via UiTiD is beschermd door intellectuele rechten die toebehoren aan publiq of derden. Deze bepaling geldt ook voor de inhoud en de structuur van de onderliggende database en alle andere bestanddelen (software, domeinnamen, merken, logo's, ...) van de websites of andere toepassingen die UiTiD aanbieden. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van de rechthebbenden aan UiTiD gerelateerde informatie of elementen op te slaan, te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, gratis of tegen betaling te distribueren of te verzenden op een wijze die indruist tegen de intellectuele eigendomsrechten.

7. Aansprakelijkheid en vrijwaring

publiq kan geen harde waarborgen verstrekken over de juistheid van de informatie die u als houder van een UiTiD ontvangt. Voor zover als de wet het toelaat, kan publiq dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse, materiële of immateriële schade die voortvloeit uit het gebruik van UiTiD. Deze bepaling is eveneens van toepassing op schade zoals winstderving, inkomstenverlies, onderbreking van de activiteiten, verlies of beschadiging van gegevens, morele schade, verlies van imago, frustratieschade of verlies van opportuniteiten. Elke eventuele aansprakelijkheid voor schade die niet door deze voorwaarden wordt uitgesloten, beperkt zich tot de vergoeding van een werkelijk geleden financieel verlies, dat behoorlijk bewezen wordt.

UiTiD biedt onder meer gepersonaliseerde suggesties voor uw vrijetijdsagenda, maar deze tips hebben een louter informatieve waarde. Als gebruiker van UiTiD kunt u hier geen bindende rechten aan ontlenen. In het bijzonder heeft publiq geen zeggenschap over de inhoud afkomstig van partnerorganisaties. Voor dit materiaal kunnen we geen waarborgen inzake kwaliteit of wettelijkheid verstrekken en dus ook op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

Als gebruiker bent u persoonlijk aansprakelijk voor de naleving van deze Gebruiksvoorwaarden en vrijwaart u publiq tegen klachten of vorderingen die voortvloeien uit onwettig of oneigenlijk gebruik van uw UiTiD. Deze bepaling is ook van toepassing bij eventueel gebruik van uw UiTiD door derden. Als gebruiker van UiTiD verbindt u zich ertoe het platform te gebruiken in overeenstemming met het toepasselijke recht en de algemeen geldende zorgvuldigheidsnormen. Bij eventueel conflict met derden (bijvoorbeeld naar aanleiding van onwettige uitlatingen) vrijwaart u publiq van alle aanspraken en schadevergoedingen van om het even welke aard ook die in verband staan met het conflict.

publiq heeft met diverse technische leveranciers overeenkomsten afgesloten met het oog op een optimale beschikbaarheid van UiTiD. Indien de UiTiD-diensten ondanks alle inspanningen toch onbeschikbaar zijn, kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel geleden schade.

8. Wijzigingen

publiq kan deze Gebruiksvoorwaarden naar eigen believen wijzigen of amenderen. De gewijzigde versie is van kracht vanaf dertig dagen na datum van haar publicatie op de aanmeldschermen van UiTiD. Indien u niet akkoord gaat met bepaalde wijzigingen, kunt u de overeenkomst te allen tijde beëindigen. Gelieve daarom steeds na te gaan of u de laatste versie van de Gebruiksvoorwaarden hebt doorgelezen en zich ermee akkoord verklaard hebt.

Indien een of meerdere bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig en/of onafdwingbaar zouden zijn, dan blijven de overige bepalingen ten volle gelden. Eventueel ongeldige en/of onafdwingbare bepalingen worden vervangen door geldige bepalingen die zo nauw mogelijk aansluiten bij de oorspronkelijke. Het niet (of niet meteen) uitoefenen door publiq van bepaalde rechten op basis van toepasselijke contractuele documenten of het toepasselijke recht, houdt geenszins in dat publiq zou verzaken aan deze rechten.

publiq behoudt zich het recht voor om de inhoud van de dienstverlening te veranderen, te onderbreken, stop te zetten of slechts beperkt toegankelijk te stellen indien de omstandigheden dit vereisen.

9. Beëindiging account

U kan uw UiTiD-account op elk moment zelf stopzetten via uw profielpagina. Als u meer dan drie jaar niet actief bent op UiTiD, kan uw account worden afgesloten en verwijderd. publiq kan op elk ogenblik en zonder verwittiging uw account tijdelijk schorsen of definitief beëindigen indien we ernstige aanwijzingen hebben dat er sprake is van misbruik van uw account of van onze dienstverlening.

10. Klachten en geschillen

Bent u ontevreden over de diensten aangeboden via UiTiD, dan ontvangen we graag een gemotiveerde reactie via privacy@publiq.be. Formele klachten dienen per aangetekend schrijven te worden gericht aan publiq, Henegouwenkaai 41-43, 1080 Sint-Jans-Molenbeek. Klachten worden binnen zeven dagen na ontvangst van het aangetekend schrijven in behandeling genomen en steeds schriftelijk beantwoord.

Het gebruik van UiTiD valt onder het Belgische recht. Voor zover de wet dit toelaat, zijn bij geschillen omtrent het gebruik van UiTiD de Hoven en Rechtbanken te Brussel bevoegd.