Privacyverklaring UiTID

1. Algemeen

1.1 UiTiD is een realisatie van publiq vzw (Henegouwenkaai 41-43, 1080 Sint-Jans-Molenbeek, ondernemingsnummer 0475.250.609, tel: 02/551 18 70, e-mail: info@publiq.be). In opdracht van de Vlaamse overheid brengen we zoveel mogelijk mensen in contact met een gevarieerd cultuur- en vrijetijdsaanbod.

1.2 UiTiD is enerzijds een account waarom u op verschillende toepassingen en sites kan aanmelden en anderzijds een digitaal profiel dat persoonsgegevens en smaakvoorkeuren bijhoudt. Als u een UiTiD creëert, kunt u vrijetijdsinformatie ontvangen die inspeelt op persoonlijke factoren zoals woonplaats en interesses. U kunt uw persoonlijke UiTiD gebruiken op elektronische vrijetijdsagenda’s, websites en andere digitale toepassingen van publiq, zoals UiTinVlaanderen.be en UiTmetVlieg.be. Daarnaast kunt u ook derden (bijvoorbeeld lokale besturen of mediaspelers) de toestemming geven om gepersonaliseerde diensten te leveren op basis van de gegevens in uw UiTiD. Als houder van een UiTiD bent u de eigenaar van alle data opgeslagen in uw profiel. U kunt dus alle persoonlijke data steeds naar eigen believen wijzigen of verwijderen.

1.3 Gegevensbescherming nemen wij heel ernstig. Wij garanderen een gepaste bescherming van uw persoonsgegevens. Daarbij baseren wij ons op de voorschriften van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (kortweg AVG of GDPR).

1.4. Met deze Privacyverklaring informeren wij u over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken van zodra u een UiTiD-account aanmaakt. Dat laatste kunt u doen door zich te registreren op deze Website of via de registratiefunctie van andere websites die UiTiD ter beschikking stellen (bijvoorbeeld UiTinSchoten.be, Cultuurkuur.be, 2014-18.be). Door deze Privacyverklaring te aanvaarden tijdens het registratieproces, verklaart u zich akkoord met de inhoud ervan. Gaat u niet akkoord met een of meerdere voorwaarden, dan verzoeken wij u vriendelijk zich vooralsnog niet te registreren en eerst contact met ons op te nemen via privacy@publiq.be om uw bezorgdheden te bespreken.

Deze Privacyverklaring hoort samen met de Gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op UiTiD. Wij raden u aan beide documenten zorgvuldig door te lezen.

2. Wat doen wij met uw informatie?

2.1 Bij het verwerken van de persoonsgegevens die u tijdens de registratie opgeeft hebben wij de volgende doelstellingen voor ogen.

UiTiD maakt het voor u als gebruiker mogelijk om:

 1. een persoonlijke account aan te maken waarmee u kan aanloggen bij meerdere diensten en waarmee u gepersonaliseerde informatie kunt ontvangen;
 2. informatie te publiceren in overeenstemming met uw persoonlijke privacy-instellingen (bijvoorbeeld "likes");
 3. desgewenst onze nieuwsbrief en/of andere informatie over producten en diensten te ontvangen (bijvoorbeeld "UiTalerts");
 4. UiTiD correct en optimaal te gebruiken.

UiTiD maakt het voor ons als communicatiedienst mogelijk om:

 1. uw interessegebieden in kaart te brengen zodat wij u gepersonaliseerde aanbevelingen kunnen aanleveren;
 2. algemeen gebruikersbeheer uit te voeren;
 3. u te contacteren wanneer nodig;
 4. volledig anonieme statistieken over het gebruik van UiTiD te genereren en te delen met geïnteresseerde derden (bijv. culturele organisaties) in het kader van kennisuitwisseling;
 5. UiTiD verder te optimaliseren.

U kunt er vrijblijvend voor opteren om bepaalde persoonsgegevens (foto of avatar, leeftijd, geslacht, …) publiek te maken via de functie “Profiel bewerken”. Deze persoonsgebonden informatie kan dan worden geraadpleegd door andere gebruikers van UiTiD. U hebt te allen tijde toegang tot uw persoonlijk profiel. Indien u dat wenst, kunt u dus altijd beslissen om (bepaalde) persoonsgegevens niet langer publiek te maken.

2.2 Indien u in een gemeente woont die met de Vlaamse vrijetijdskaart UiTPAS werkt, dan biedt publiq u ook de mogelijkheid een UiTPAS aan te vragen. Registreert u zich online voor UiTPAS, dan worden alle geregistreerde gegevens (naam, voornaam, geboortedatum en adres) gekoppeld aan uw UiTiD. In dat geval is aanvullend de privacyverklaring van UiTPAS van toepassing.

2.3 Bij de registratie voor UiTiD heeft u eveneens de optie om hierbij gebruik te maken van uw account op Facebook, Twitter of Google. Daarbij dient u aan de betrokken dienst toestemming te geven om een beperkte set profielgegevens vanuit deze social account te delen met UiTiD. Na registratie op deze manier kan u uw social account gebruiken om in te loggen.

3. Wanneer verwerken of gebruiken wij welke persoonsgegevens?

3.1 Bij gebruik van de Website verzamelen wij vooral functionele informatie, zoals toegelicht in de Website Privacyverklaring.

3.2 Bij registratie van een UiTID slaan wij ook de volgende meer persoonsgebonden informatie op:

 1. algemeen: e-mailadres, gebruikersnaam en wachtwoord;
 2. specifiek bij registratie voor onze nieuwsbrief: e-mailadres, postcode, voornaam en naam;
 3. specifiek in functie van de toepassingen waarvan u met UiTiD gebruik maakt, kunnen - steeds met uw toestemming - aanvullend volgende gegevens worden verwerkt: naam, voornaam, straatnaam, postcode, land, profielfoto, geboortedatum, geslacht, leefstijlprofiel, heeft kinderen, bio, toepassingen waarop u aangesloten bent, lidmaatschappen, opgeslagen zoekopdrachten, opt-in's;
 4. wanneer u (na inloggen) gebruik maakt van UiTiD en acties onderneemt (zoals leuk vinden, commentaar geven, meer info consulteren, …), geeft u ook informatie vrij over uw voorkeuren inzake vrijetijdsaanbod en uw surfgedrag. Dit is noodzakelijk voor een optimaal gebruik van de gepersonaliseerde diensten verbonden aan UiTiD. Uw acties zijn namelijk mee van invloed op uw persoonlijke aanbevelingen mits u ervoor opteert deze te ontvangen.

3.3 Op geautomatiseerde wijze verkregen persoonsgegevens: Bepaalde gegevens worden op geautomatiseerde wijze verzameld, telkens wanneer u UiTiD gebruikt (bijvoorbeeld telkens u een actie uitvoert zoals een like).

3.4 Wij houden de persoonsgegevens in uw persoonlijk profiel bij zolang u geregistreerd blijft voor UiTiD. Op die manier kunnen wij u onze diensten op een optimale manier aanbieden. Indien u uw registratie opzegt (via de optie “Account bewerken” in uw profielinstellingen), dan worden uw persoonsgegevens niet langer bewaard. Een uitzondering op deze regel is enkel aan de orde wanneer het bewaren van uw gegevens vereist zou zijn in het kader van reglementaire voorschriften die publiq dient te volgen of indien de gerechtelijke instanties, politiediensten of andere bevoegde overheden hierom verzoeken.

3.5 Wanneer u uw registratie opzegt, worden uw acties losgekoppeld van uw persoonsgegevens en geanonimiseerd bijgehouden voor onbepaalde duur.

4. Wanneer geven wij uw persoonsgegevens door aan derde partijen?

4.1 In uw privacy-instellingen kunt u zelf bepalen welke profielgegevens en acties publiek worden gemaakt. Slechts een beperkt aantal persoonsgegevens wordt standaard als publiek beschouwd en kan dus door iedereen worden gezien, namelijk uw foto, gebruikersnaam en gebruik van enkele sociale functionaliteiten ('Vind ik leuk', 'Ik ga hier naartoe', ‘Deel op Twitter’, ‘Deel op Facebook’). Alle overige persoonlijke gegevens kunnen naar eigen keuze als privé worden aangeduid. Uw e-mailadres en paswoord zullen in geen geval worden getoond of aan derden worden verstrekt.

4.2 U kunt uw UiTiD op eigen initiatief ook gebruiken op websites of andere digitale toepassingen van partners van publiq (bijvoorbeeld www.uitinschoten.be). Daarbij bepaalt u in uw UiTiD-instellingen zelf welke applicaties toegang krijgen tot de gegevens in uw persoonlijk UiTiD. Applicaties van partners mogen geen persoonlijke gegevens uit uw UiTiD bijhouden tenzij u uitdrukkelijk anders overeenkomt met de betrokken partner. Wenst u zelf persoonlijke gegevens te delen via een applicatie van partners (bijvoorbeeld inschrijving op een nieuwsbrief van www.uitinschoten.be), wees er dan van bewust dat niet deze UiTiD Privacyverklaring, maar wel het privacybeleid van de partnerorganisaties van toepassing is.

4.3 Bij de uitbouw van onze dienstverlening werken wij samen met onderaannemers (bijvoorbeeld hosting providers voor de Website). Deze bedrijven zijn gevestigd binnen de Europese Economische Ruimte en zijn er contractueel toe verbonden het privacybeleid van publiq strikt te respecteren. Zij handelen enkel op instructie van publiq en nemen de nodige maatregelen om persoonsgegevens adequaat te beschermen.

5. Inzage- en correctierecht

5.1 U hebt het recht om kosteloos informatie te vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u eveneens het recht om deze persoonsgegevens te laten wijzigen indien ze onjuist of onvolledig zijn. Daarnaast kunt u uw persoonsgegevens laten verwijderen of het gebruik ervan verbieden indien ze niet ter zake zijn.

5.2 Om deze rechten uit te oefenen, kunt u ons altijd contacteren via het e-mailadres privacy@publiq.be. Een aantal van deze acties kan u eveneens zelf via uw account uitvoeren.

6. Wat zijn uw rechten als "betrokkene"?

6.1 In overeenstemming met de Algemene Verordening gegevensbescherming van 27 april 2016 (AVG of GDPR), beschikt u over specifieke rechten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens.

6.2 U kan steeds - kosteloos en zonder daarvoor enige motivatie te moeten geven - bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens voor doeleinden van direct marketing.

6.3 U heeft het recht om ons kosteloos te vragen over welke persoonsgegevens wij beschikken, en deze gegevens desgevallend kosteloos te laten corrigeren, over te dragen of te verwijderen.

6.4 U heeft het recht om ons kosteloos, maar gemotiveerd, te vragen om de verwerking van persoonsgegevens te beperken of om tegen een verwerking bezwaar te maken.

6.5 Verder beschikt u over het recht om uw toestemming (zoals de toestemming om uw gegevens met derden te delen) met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens op ieder moment te herroepen. Deze herroeping zal echter geen invloed hebben op de wettigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens voor de periode die voorafgaat aan het moment van deze herroeping en op verwerkingsactiviteiten die berusten op een andere rechtsgrond.

6.6 Alle data over de acties die u met uw UiTiD onderneemt en al uw profielgegevens kunt u zelf opvragen en wijzigen via uw UiTiD-account.

6.7 U kan op elk ogenblik uw UiTiD-profiel verwijderen. Al uw persoonsgegevens in het bezit van publiq zullen dan gewist worden, tenzij publiq voor andere doeleinden wettelijk verplicht is om deze bij te houden dan wel over een andere rechtmatige basis beschikt om deze verder te verwerken voor specifieke doeleinden.

6.8 U kunt deze rechten uitoefenen door ons te contacteren via de hieronder uiteengezette contactgegevens, op voorwaarde dat u zich afdoende identificeert (wij raden u aan de voorzijde van uw eID hiertoe in te scannen en over te maken).Voor de wijziging van andere gegevens kunt u contact opnemen met publiq via privacy@publiq.be of op het adres Henegouwenkaai 41-43, 1080 Sint-Jans-Molenbeek, België.

7. Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

7.1 publiq neemt gepaste beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen onder meer onverwachte vernietiging, toevallig verlies, moedwillige wijziging of ongeoorloofde toegang. We maken onder meer gebruik van firewalls, zorgen ervoor dat alle informatie en elk bestand op een veilige terminal wordt opgeslagen en beschermen elk paswoord door encryptietechnologie.

7.2 Het gebruik van nicknames of logins en wachtwoorden of toegangscodes valt onder uw verantwoordelijkheid als Eindgebruiker. Hierbij verbindt u zich ertoe om het vertrouwelijke karakter ervan zorgvuldig te bewaren. In geval van verlies, diefstal of misbruik van aanmeldingsgegevens vragen wij u om ons onmiddellijk te waarschuwen per e-mail met als onderwerp van het bericht 'Login UiTiD'.

7.3 publiq neemt passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen inzake de verwerking van persoonsgegevens van kinderen.

8. Waar kan ik terecht voor vragen en/of klachten?

8.1 publiq stelt alles in het werk om uw privacy te respecteren. Uiteraard valt het nooit uit te sluiten dat een en ander verbeterd kan worden. Wij vragen u vriendelijk om eventuele opmerkingen en/of klachten aan ons te melden via privacy@publiq.be of op het adres Henegouwenkaai 41-43, 1080 Sint-Jans-Molenbeek, België. Wij verzoeken u om uzelf hierbij te identificeren (zoals door het meesturen van een kopie van de voorzijde van uw eID).

8.2 Indien u meent dat wij uw klacht niet afdoende hebben behandeld, melden wij u dat u ook steeds het recht heeft om contact op te nemen met de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (Privacycommissie) en in voorkomend geval klacht in te dienen, zo u zich in uw rechten geschonden acht.

9. Wijzigingen

9.1 publiq behoudt zich steeds het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen. Gelieve daarom zelf regelmatig de laatste versie van dit document te raadplegen. Bent u het oneens met een wijziging in de Privacyverklaring, dan heeft u steeds de mogelijkheid om uw account stop te zetten.

9.2 Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd en herzien op 15/05/2018.